آدرس پستی سازمان

ضلع شمال غربی پل سیدخندان – نبش خیابان شقاقی – ساختمان ۱۰۰۰ – بلوک ۲ – واحد ۹ 

شماره تلفن های سازمان نظام کاردانی ساختمانی استان تهران

مدیریت ۲۲۸۸۱۱۰۹ داخلی ۱۰۰
صدور پروانه ۲۲۸۸۱۴۸۸ داخلی ۱۰۱
آموزش ۲۲۸۸۱۴۸۹ داخلی ۱۰۶- ۱۰۵
مالی ۲۲۸۶۲۰۱۳ داخلی ۱۰۳- ۱۰۴
بیمه   داخلی۱۰۲
فاکس ۲۲۸۶۳۳۸۹  

سایر شماره های سازمان: ۲۲۸۶۱۸۴۸-۲۲۸۸۰۲۶۱

 

ارتباط مستقيم با رياست