اعضاي هيات رئیسه

بدری ملک محمدی
ريیس سازمان

احمد خسرویانی
دبیر سازمان

مهدی درویشی
خزانه دار سازمان

صمد بشارتی کلایی
نايب ريیس سازمان