آيين نامه تشكيلات حرفه اي كاردانهاي فني مصوب ۱۳۷۹/۰۷/۰۳هيات وزيران

ماده ۳۳
هر سازمان بر حسب تعداد اعضاء تا ۱۵۰ نفر عضو يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل و بيش از آن دو بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل خواهد داشت كه هم زمان با انجام انتخابات هيات مديره وسيله مجمع عمومي از بين اعضاي سازمان براي مدت ۳ سال انتخاب مي گردند و اانتخاب مجدد آنها بلامانع است .

تبصره :
در مورد داوطلبان تصدي بازرسي سازمان به همان شيوه انتخاب داوطلبان براي اعضاء هيات مديره عمل مي گردد.

ماده ۳۴
وظايف و اختيارات بازرس ( بازرسان) به شرح زير تعيين مي شود :
۱- اظهار نظر درباره صحت صورت دارايي ها و صورتحسابهاي دوره عملكرد و تراز نامه هايي كه هيات مديره براي ارايه به مجمع عمومي تهيه نموده است و تهيه گزارش و تسليم آن به هيات مديره حداقل ۱۵ روز قبل از تشكيل مجمع عمومي .
۲- اظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارشها و اطلاعاتي كه هيات مديره براي مجمع عمومي تهيه نموده است .
۳- اظهار نظر درمورد اقدامات و عملكرد هيات مديره و ارايه آن به مجمع عمومي .
۴- بازرس يا بازرسان با اطلاع هيات مديره حق دارند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به سازمان را از هيات مديره مطالبه و مورد رسيدگي قرار دهند . اين رسيدگي نبايد به گونه اي باشد كه موجب وقفه در عمليات جاري شود .

بازرسان سازمان در حال حاضر عبارتند از:
۱- آقای محمدرضا عاشوری – بازرس اصلی 

۲- محبوبه محسنی فر – بازرس اصلی 

۳- بهرام اخوت – بازرس علی البدل