اهداف و برنامه ها

۱- برنامه‌ريزي به منظور جلب مشاركت افرادي كه در امور حرفه اي موضوع اين آيين نامه فعاليت دارند .
۲- ارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغلان در بخشهاي « كارداني فني » مربوط به ساختمان از طريق ايجاد پايگاههاي علمي ، فني ، آموزشي و انتشارات .
۳- دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه اي اعضاء و تشويق حمايت از فعاليتهاي با ارزش آنها .
۴- تنظيم روابط بين كاردانهاي فني با صاحبان حرفه هاي مهندسي ساختمان موضوع « قانون نظام مهندسي ساختمان » و سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان .
۵- تنظيم روابط بين كاردانهاي فني با كارفرمايان .
۶- همكاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلاياي طبيعي .
۷- تهيه و تنظيم برنامه ها و بودجه و تراز نامه سالانه سازمان و ارايه آن به مجمع عمومي جهت تصويب .
۸- تهيه و تصويب نظام نامه اداري ، تشكيلاتي ، مالي و داخلي سازمان .
۹- تنظيم امور اداري و مالي سازمان طبق مقررات و نظامهاي مربوط .
۱۰- تعيين ميزان وروديه و حق عضويت سالانه اعضاء و ارايه آن به مجمع عمومي جهت تصويب .
۱۱- افتتاح حساب بانكي به نام سازمان نزد بانكها و برداشت از اين حسابها جهت امور سازمان و پرداخت هزينه ها .
۱۲- تعيين امضاء يا امضاهاي مجاز به منظور برداشت از حسابهاي بانكي ،امضاي قراردادها ، اسناد و اوراق تعهد آور ، اقامه دعوي و صلح سازش و انتخاب وكيل .
۱۳- همكاري در برگزاري آزمونهاي موضوع قانون نظام مهندسي ساختمان و اين آيين نامه ها .
۱۴- ايجاد تسهيلات لازم به منظور باز آموزي يا آموزشهاي لازم حرفه اي .
۱۵- فعاليت و ايجاد تسهيلات براي ارتقاي دانش فني و حرفه اي آنها .
۱۶- انتشار خبر نامه .
۱۷- انجام مشورت و كسب رهنمودهاي لازم از سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در زمينه هاي آموزشي، حرفه اي و فني .
۱۸- ارسال شكايات واصله به شوراي انتظامي استان و همكاري با شوراي مذكور .
۱۹- اجرا ي وظايفي كه از طرف وزارت مسكن و شهرسازي در جهت نيل به اهداف قانون نظام مهندسي ساختمان به عهده سازمان گذاشته مي شود .
۲۰- تعيين روزنامه كثير الانتشار جهت اعلام آگهي ها و اعلاميه هاي سازمان .
۲۱- ايجاد شعبه يا نمايندگي در شهرستانهاي استان .