تاریخچه

هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۰۳ بنا به پيشنهاد شماره ۲۱۵۳۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۳ وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (۲۸) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان – مصوب ۱۳۷۴ – آيين نامه تشكيلات حرفه اي كاردانهاي فني را به شرح زير تصويب نمود :

آيين نامه تشكيلات حرفه اي كاردانهاي فني

ماده ۱
به منظور انتظام و انسجام امور حرفه اي كاردانهاي فني ( موضوع ماده ۲۶) آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه منبعد در اين آئين نامه كاردان ناميده ميشود. شاغل در رشته هاي معماري، شهرسازي،عمران، تاسيسات برقي، نقشه برداري، ترافيك، و رشته هاي مرتبط با آن و همچنين ارتقاي دانش فني صاحبان حرفه اي مذكور و بالا بردن كيفيت خدمات آنها، در تهران و در مراكز استانهايي كه وزارت مسكن و شهرسازي اعلام مي كند. سازمان نظام كاردانهاي فني ساختمان كه از اين پس در اين آئين نامه به اختصار سازمان ناميده مي شود، تشكيل مي گردد.

ماده ۲
سازمان داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط به موسسات غير انتفاعي مي باشد و مي تواند در شهرستانهاي تابع هر استان داراي شعبه يا نمايندگي باشد.

ماده ۳
براي تشكيل سازمان هر استان وجود حداقل ۳۰ نفر كاردان فني در رشته هاي مذكور در ماده (۱) اين آئين نامه يا مرتبط با آن ضروري است.

ماده ۴
براي عضويت در سازمان احراز شرايط زير لازم است :
الف – دارا بودن مدرك كارداني (فوق ديپلم ) در رشته هاي موضوع ماده يك آئين نامه.
ب- نداشتن محكوميت قطعي به محروميت از اشتغال به كار در هنگام تقاضاي عضويت.
پ – ساكن آن استان بودن و حداقل شش ماه ممتد قبل از تسليم درخواست عضويت، در حوزه استان مقيم باشد، به طوري كه فعاليت حرفه اي وي در آن استان متمركز بوده و اقامت غالب وي در آن استان باشد.
ت- پرداخت وروديه و حق عضويت سالانه طبق تعرفه هاي مصوب مربوط.
ث – تنظيم و تسليم تقاضاي عضويت، طبق فرم مخصوصي كه در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد همراه با مدارك مقرر در فرم مذكور.

ماده ۵
به منظور تشكيل سازمان در هر استان، وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان موظف است حداكثر ظرف ۳ ماه از تاريخ تصويب ا ين آئين نامه اقدام به انتشار آگهي هاي لازم و ثبت نام واجدين شرايط و صدور كارت عضويت موقت بنمايد.

ماده ۶
در هر استان كه تعداد متقاضيان واجد شرايط به حد نصاب مقرر رسيد وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان با رعايت مواد آتي اقدام به برگزاري انتخابات اولين هيات مديره سازمان خواهد كرد.
در دوره هاي بعدي، برگزاري انتخابات توسط هيات مديره سازمان با همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان به شرح مندرج در مواد آتي اين آئين نامه صورت خواهد گرفت.

ماده ۷
پس از پايان برگزاري اولين انتخابات سازمان هر استان شروع به كار كرده و از آن پس وظايف عضو گيري و صدور كارت عضويت براي اعضاي موجود و آتي و انجام ساير وظايف و تكاليف مربوطه با رعايت مفاد اين آئين نامه به عهده هيات مديره سازمان خواهد بود. در دوره هاي بعد نيز به محض تائيد انتخابات از طرف هيات نظارت، هيات مديره سابق موظف است كليه اسناد، مدارك، دفاتر، اموال و دارايي سازمان را رسماً طي صورتجلسه اي به هيات مديره جديد تحويل نمايد.

ماده ۸
هر متقاضي نميتواند به طور همزمان عضويت بيش از يك سازمان را دارا باشد.

ماده ۹
در موارد زير عضويت اعضاء قطع مي شود و در هر زمان، عللي كه موجب قطع عضويت شده برطرف شود، بنا به تقاضا ي كتبي متقاضي عضويت او تجديد خواهد شد.
الف – « استعفا » از عضويت سازمان.
ب – « اخراج » از سازمان به موجب حكم شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان.
پ – سلب هر يك از شرايط عضويت موضوع ماده (۴) اين آئين نامه.

ماده ۱۰
در استانهايي كه به واسطه كافي نبودن تعداد متقاضيان واجد شرايط با عدم ضرورت، سازمان تشكيل نمي شود، به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي متقاضيان حوزه آن استان مي توانند به عضويت سازمان استان مجاوري كه تشكيل و رسميت يافته پذيرفته شوند.

ماده ۱۱
اركان سازمان متشكل است از :
الف – مجمع عمومي.
ب- هيات مديره.
ج- شوراي رابط.
د – بازرس.
ه – كميته انتظامي.