شرايط و مدارک عضویت کاردانهاي فني ساختمان

  • تکمیل فرم درخواست عضویت در سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران
  • اصل و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی
  • اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت
  • اصل يا كپي برابر با اصل مدرک تحصیلی (در صورت امکان برابر اصل گردد)
  • کپی سند منزل یا اجاره نامه معتبر به همراه تائیده پستی جهت احراز محل سکونت
  • دو قطعه عکس رنگی پشت زمینه سفید ۴*۶ تمام رخ
  • اصل فیش بانکی به مبلغ ۲/۰۴۵/۰۰۰ریال  بابت ورودیه +حق عضویت سال ۱۴۰۰+هزینه صدورکارت عضویت(قابل واریزدر امور مالی سازمان مستقر در دفتر سازمان)
  • شماره حساب سازمان : جاری همراه ۱۷۸۰۳۶۰ بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی کد ۱۰۱(قابل پرداخت در تمامی شعب بانک رفاه) به نام سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران

تلفن امور کاردان های فنی ۲۲۸۸۱۴۸۸