نمونه سوالات آزمون‌ها

آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (عمران – خرداد ماه ۱۳۹۳)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (معماری – خرداد ماه ۱۳۹۳)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (تاسیسات برقی – خرداد ماه ۱۳۹۳)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (تاسیسات مکانیکی – خرداد ماه ۱۳۹۳)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (شهرسازی – خرداد ماه ۱۳۹۳)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (نقشه برداری – خرداد ماه ۱۳۹۳)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (عمران – آذر ماه ۱۳۹۲)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (معماري – آذر ماه ۱۳۹۲)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (تاسيسات برقي – آذر ماه ۱۳۹۲)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (تاسيسات مكانيكي – آذر ماه ۱۳۹۲)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (شهرسازي – آذر ماه ۱۳۹۲)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (نقشه برداري – آذر ماه ۱۳۹۲)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (عمران – اسفند ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (معماري – اسفند ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (تاسيسات برقي – اسفند ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (تاسيسات مكانيكي – اسفند ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (شهرسازي – اسفند ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (نقشه برداري – اسفند ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (عمران – شهريور ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (معماري – شهريور ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (تاسيسات برقي – شهريور ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (تاسيسات مكانيكي – شهريور ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (شهرسازي – شهريور ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (نقشه برداري – شهريور ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌هاي تعيين صلاحيت معماران تجربي (معماران تجربي – خرداد ماه ۱۳۹۳)
آزمون‌هاي تعيين صلاحيت معماران تجربي (معماران تجربي – آذر ماه ۱۳۹۲)
آزمون‌هاي تعيين صلاحيت معماران تجربي (معماران تجربي – اسفند ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌هاي تعيين صلاحيت معماران تجربي (معماران تجربي – شهريور ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌هاي تعيين صلاحيت معماران تجربي (معماران تجربي – آذر ماه ۱۳۹۰)
آزمون‌هاي تعيين صلاحيت معماران تجربي (معماران تجربي – اسفند ماه ۱۳۸۹)