شنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۳ Saturday, 18 May , 2024 ساعت ×

Views: 52

نمونه سوالات آزمون‌ها

آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (عمران – خرداد ماه ۱۳۹۳)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (معماری – خرداد ماه ۱۳۹۳)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (تاسیسات برقی – خرداد ماه ۱۳۹۳)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (تاسیسات مکانیکی – خرداد ماه ۱۳۹۳)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (شهرسازی – خرداد ماه ۱۳۹۳)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (نقشه برداری – خرداد ماه ۱۳۹۳)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (عمران – آذر ماه ۱۳۹۲)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (معماری – آذر ماه ۱۳۹۲)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (تاسیسات برقی – آذر ماه ۱۳۹۲)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (تاسیسات مکانیکی – آذر ماه ۱۳۹۲)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (شهرسازی – آذر ماه ۱۳۹۲)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (نقشه برداری – آذر ماه ۱۳۹۲)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (عمران – اسفند ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (معماری – اسفند ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (تاسیسات برقی – اسفند ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (تاسیسات مکانیکی – اسفند ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (شهرسازی – اسفند ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (نقشه برداری – اسفند ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (عمران – شهریور ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (معماری – شهریور ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (تاسیسات برقی – شهریور ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (تاسیسات مکانیکی – شهریور ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (شهرسازی – شهریور ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (نقشه برداری – شهریور ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های تعیین صلاحیت معماران تجربی (معماران تجربی – خرداد ماه ۱۳۹۳)
آزمون‌های تعیین صلاحیت معماران تجربی (معماران تجربی – آذر ماه ۱۳۹۲)
آزمون‌های تعیین صلاحیت معماران تجربی (معماران تجربی – اسفند ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های تعیین صلاحیت معماران تجربی (معماران تجربی – شهریور ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های تعیین صلاحیت معماران تجربی (معماران تجربی – آذر ماه ۱۳۹۰)
آزمون‌های تعیین صلاحیت معماران تجربی (معماران تجربی – اسفند ماه ۱۳۸۹)